ảnh hưởng của việc khai thác cát silica đối với hệ thực vật ở Iran