sơ lược về lịch sử khai thác than và mỏ than ở Ấn Độ