hiow nhiều thành phần stell bóng trên quá trình nhà máy bóng