nghiên cứu trường hợp của các nhà máy nói chung giải quyết