độ tin cậy của bộ cân bằng phân tích rung động thứ i