thông minh trên các nền văn hóa nghiên cứu ở Châu Phi Châu Á và