tác động tích lũy môi trường của việc khai thác than hầm lò